طرح  عکس  نمايه نشريات دانشجويي  بانک اطلاعات نشريات دانشجويي  آموزشي  معرفي مراكز فعال نشريات  جشنواره نشريات  مجله همراه  تازه هاي نشريات  اتاق گفتگو   
همايش تعاون و اشتغال دانش آموختگان دانشگاهي برگزار مي شود            تقويم آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي گرگان در نيمسال تابستان سال تحصيلي 1385 اعلام شد            پذيرش مقاله عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي گرگان در كنگره بين المللي            برگزاري كارگاه برنامه ريزي و الگوهاي تدوين طرح درس در دانشگاه گرگان            دانشگاه گرگان ميزبان مسابقات تنيس و بدمينتون دانشگاه هاي كشور           
پوشش ما /اجتماعي/ 30/بهمن/1384---2:37:25 AM
نویسنده : ندا فرهمند پور
پوشش ما
مادربزرگ چادری بود ومادر مانتویی ، اما ساده . دختر جوان نیز مانتو پوشیده بود اما بیشتر شبیه تونیک . ونوار باریکی از یک پارچه روی سرش گذاشته بود که نامش روسری بود وشلواری به پا داشت که انگار مال خواهر کوچکترش بود ولی از آن خوشش نیامده بود وداده بود تا دختر جوان به تن کند . از موها ، آرایش ، ناخن ها ، پاها وتزئیناتش دیگر چیزی نمی گویم چون شما هر روزبا این تصاویر درخیابان ها مواجه هستید . البته فصل زمستان ، محاسنی دراین رابطه دارد وآن این است که پوشش ها بیشتر وبهتر شده وباید به سرما ، که باعث بهبود حجاب البته به طور موقتی شده تبریک گفت که تنوانسته چنین کار مفیدی را درحق این بندگان خدا وحتی ما انجام دهد .
جامعه کنونی ما شاهد تضادهای بسیاری درسطح خانواده ها وبالتبع درس درسطح جامعه است ، این تضادها گاه مانند مثال بالا آن قدر زیاد است که انسان را به فکر فرو می برد ودرصدد آرایه توجیهی می اندازد . جالب تر این است که از دو نسل قبل از نسل کنونی یعنی مادربزرگ ها وپدربزرگ ها ، دیده می شود که به سمت تفکر ونوع پوشش نسل سوم گرایش یافته ویا آن را توجیه می کنند و بعضاً شاید فکر می کنند با تایید چنین افکار وپوشش وحرکاتی نام روشن فکر وامروزی به آن به آنها داده می شود واز اینکه آنها را از جمع خود خارج کنند یا طرد شوند جلوگیری می کنند با تایید چنین افکار وپوشش وحرکاتی نام روشن فکرو امروزی به آنها داده می شود واز اینکه آنها را ازجمع خود خارج می کنند یا طرد شوند جلوگیری می کنند .
درحالی که تفکر چنین جمعی از کهنسالان ، هر چند کم باشند درخانواده ها تاثیر زیادی برروند انتقال افکار درست ویا حتی غلط دارد که شاید ممکن است نام قدیمی هم داشته باشد . همچنین اگر انتقال فرهنگ اصیل به فرزندان نسل دوم وسوم به خوبی انجام نشود می توانیم تاثیرات ناشی از این خلا را درجوانان خود ببینیم بارها در
اطرافما دیده ایم که دربعضی خانواده ها ایده ، طرزفکری یا رسمی هر چند غلط از افراد پیر ومسن آن خانواده در بین افراد آن رواج دارد وپایدارمانده وبه نسل امروزی آنها نیز با قطعیت رسانده شده واین جوانان گفته ها وحرکات وایده های خود را برمبنای آنچه از نسل قبلی خود دیده یا شنیده اند بیان می کنند وبراساس آن برهان آورده وعمل می کنند .
اما آیا افکا دینی واسلامی نیز درخانواده ها ی ما این چنین به نسل امروزی رسیده است ؟ اگر این گونه بود حداقل درباره پوشش ظاهری درسطح جامعه باید شاهد چیز دیگری می بودیم . نکته قابل توجه دراینجا نحوه و روش وشکل انتقال مفاهیم به نسل امروز است .
کانال های انتقال مفاهیم به افراد از سه طریق امکان پذیر است : خانواده ف مراکز آموزشی از جمله مدارس ودانشگاه ها ، رسانه ها
اگر پدران ومادران نسبت به آنچه که به آن اعتقاد دارند وآن رادرقالب دین واخلاقیات می خواهند به فرزندانشان به ودیعه بسپارند وآنها را عامل به آن پرورش دهند باید آنچه را که خود فراگرفته اند عمیق با استدلال وبا علم به موضوعات باشد ومهمترین عامل دیگر این است که خود والیدن عامل به گفته هایشان باشند زیرا یادگیری ازطریق حس بینایی درصد بالاتری از شنوایی را دربر می گیرد . والدین می توانند با فراگیری روشهای اندک وساده ی از ارتباط برقرارکردن سالم ، به فرزندان ونوه های خود مفاهیمی را که بر مبنای اعتقادات دینی ودرست است را به آنها منتقل کنند اما اگر مثلاً پدری نماز اول وقت بخواند ویا مادری پوشش و حجابی مثل چادر را داشته باشد ولی نتواند دلایل وتوجیه هایی قابل قبول وزیبا وبا روشی جالب ، آن را برای فرزندانشان توضیح دهند ویا فرزندان از پدر ومادر خود نیز کورکورانه تقلید می کنند . ویا اصلاً دلیلی برای کار ویا اعتقاد آنها پیدا نکرده وحتی سوالی هم راجع به موضوعات مورد سوال درذهنشان از والدین نمی پرسند وبه گونه دیگری عمل میکنند که درمورد حجاب این اتفاق برای خانم ها ودختران ما رخ داده است .
2 آموزش وتعلیم درامر انتقال مفاهیم ، می تواند نقش مهمی را ایفا کند که البته فرهنگ از مهمترین ارکان شکل دهی به افکار واعتقادات منتقل شده به دانش آموزان می تواند باشد . مدارس تنها نقشی که تاکنون راجع به فرهنگ وپوشش انجام داده اند تنها اجبار بوده است چه از طریق مدرسان وچه ازطریق وضع قوانین برای ورود به مدارس وحضور دانش آموزان درکلاس ها که البته پس از ورود دانش آموزان به دانشگاه ها این محدودیت تا حد بسیار قابل توجهی برداشته شده وشاهد چنین وضعیت ظاهری دربرخی از دانشگاه ها هستیم . درحقیقت متولیان برنامه ریزی برای آموزش وپرورش چندان تلاش موثری برای فرهنگسازی به خصوص برای پوشش وایجاد بنیان های قوی درافکار دانش آموزان نکرده اند وبیشتر به تغییرات درمتن دروس پرداخته اند اما به مرحله عمل نرسیده است .
3- رسانه ها که شامل رسانه های دنیا از قبیل ماهواره وسی دی های مختلف است نیز دراین موضوع نقش مهمی دارند رسانه ملی ما گاهی بی توجه به رسالت سنگینی که درفرهنگ سازی درسطح جامعه دارد ، آنچه را که از خارج وارد می شود ویا در سطح اندکی از خانواده ها وجامعه رایج است منعکس می کند ورواج بیشتری می دهد وحتی به سمع ونظر دورترین نقاط مردم کشور ما می رساند وبا دیدن یاشنیدن چنین حالتی افراد تصورمی کنند که خلاف آنچه دررسانه مشاهده کردهاندعرف نبوده ونازیبا است وموردتمسخر مردم دیگر قرار خواهد گرفت . مثلاً درفیلم ها وسریال ها ، یا شاهد نمایش ظاهری از افراد درسطح بسیار پایین درجامعه هستیم یا اگر سطحی معمولی از خانواده ها ی ایرانی را نمایش می دهیم اغلب چنان گریمی دارند یا لباسهایی برتن می کنند که اغلب با وقعیت فاصله دارد اما باید گفت که رسانه های دنیا نیز بی تاثیر نبوده وتمایل جوانان وگاه پدران ومادران به آن نشان دهنده ی وجود چالشی دیگر درسطح خانواده ها ودرپی آن دراجتماع است زیرا با پیروی ا زدیده ها در ماهواره وهمچنین پیدا کردن چنین لباسهایی درمغازه ها باید گفت که همه چیز ا زصنعت پوشاک ت خود خانواده ها دست به دست هم داده اند تا چیزی به عنوان اصالت برای خود نگه ندارند .
دراینجا باید گفت که دولت ومسئولان بخش خای فرهنگی ورسانه ای ، تاثیرات بسیاری را با عملکردهای به موقع ومناسب می توانند بر سطح اجتماع و فرهنگ غالب برآن داشته باشند وهمچنین آنانی که درتصمیم گیری ها نقش تولید فکر وایده را برعهده دارندبهتر است که از افراد دلسوز نسبت به اسلام درسطح دولت وجامعه هم خوانی وتاثیر بیشتری درکارها ، افکار وسطح جامعه ومردم داشته باشد که البته راجع به متولیان صنعت پوشاک زیبا تر است که دقت بیشتری به فرهنگ اسلامی ویارانی داشته تا شاهد روزی باشیم که چادر زنانایرانی دراینرانتولید شود ونیازمند وارد کردن پارچه چادری از کشورهای غیر اسلامی نباشیم وپوششی را برتن دختران وپسران ایرانی ببینیم که سرمنشا ومدل آنها ترکیبی از هنر وفکر وایده ایرانی واسلامی خودمان باشد .
http://www.payambarazam.ir
/index.html
/web_view_id_56.html

صفحه نخست
سياسي
اجتماعي
فرهنگي
دانشجويي
نشريات دانشجويي
مذهبي
صنفي
ورزشي
علمي آموزشي
مناسبتهاي ويژه/بزگداشت روز دانشجو
دهه گفتمان دانشگاهي
پرسمان دانشجويي
گزارش تصويري
اخبار ويــــــــژه

مقاله
گزارش
گفتگو
گزيده نشريات دانشجويي

وب لاگ خبرنگاران ما
ثبت نام در وب لاگ
ورود اعضا
ليست پيوندها
ارسال سوژه خبري
ارسال خبر
تماس با ما